Stanovy

Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání

  Čl. 1 / Všeobecné ustanovení

  1. Název spolku: Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání (dále jen "spolek"), anglický ekvivalent názvu spolku: The Nest - Association for Community Education.

  2. Sídlo spolku: Hornická 900, 666 03 Tišnov.

  3. Spolek je samostatnou právnickou osobou, která může svým jménem nabývat práv a povinností. Je založený v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na dobu neurčitou.

  Čl. 2 / Účel, cíle a hlavní činnosti spolku

  1. Účelem spolku je vytváření podnětného prostoru pro vzdělávání dětí i dospělých na Tišnovsku. V rámci svého účelu spolek zřizuje komunitní školy, podílí se na jejich fungování a rozvoji. Mimo vlastní školu podporuje iniciativy směřující k reformě školství a budování alternativních vzdělávacích projektů. Zprostředkovává spolupráci místně působících alternativních škol a vytváří vazby se zahraničními školami podobného charakteru.

  Dále podporuje a organizuje vzdělávací, tvořivé, zážitkové, sebezkušenostní a jiné aktivity za účelem osobního tělesného a duševního rozvoje dětí, mladých lidí i dospělých a vytváření harmonického soužití s přírodou.

  2. Cíle a hlavní činnosti spolku jsou:

  • a) sdružování členů v souladu s účelem spolku,
  • b) zřízení komunitních mateřských, základních a středních škol na Tišnovsku,
  • c) poskytování ideové, materiální a personální podpory při fungování škol, naplňování práv a povinností zřizovatele školy v souladu s právní formou jednotlivých škol (vybraně volit, jmenovat a odvolávat členy rady školských právnických osob, a část zástupců školské rady za zřizovatele, jmenovat a odvolávat ředitele),
  • d) podpora a vytváření alternativních vzdělávacích projektů, účast na veřejných debatách o vzdělávání,
  • e) organizování přednášek, besed, filmových projekcí,
  • f) podpora plnohodnotné integrace znevýhodněných dětí a dospělých,
  • g) podpora všestranné a komplexní výchovy dětí a mládeže,
  • h) zajišťování volnočasových aktivit neformálního vzdělávání pro děti, mládež i dospělé,
  • i) organizování sportovních, vzdělávacích, zážitkových, sebezkušenostních a kulturních akcí,
  • j) organizování pobytů pro děti, mládež a rodiny s dětmi,
  • k) tvorba a vydávání učebních a metodických materiálů pro potřeby svých programů,
  • l) práce v oblasti poskytování primární prevence ve školách
  • m) spolupráce s jinými organizacemi (domácími i zahraničními) v souladu s účelem a činností spolku,
  • n) zajišťování environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro děti, mládež a dospělé,
  • o) ochrana přírody a krajiny a podpora dobrého vztahu k životnímu prostředí,
  • p) zajišťování potřebných finančních i dalších zdrojů k realizaci cílů

  Čl. 3 / Členství v spolku

  1. Členem spolku může být fyzická osoba, která splňuje následující předpoklady:.

  • a) ztotožnění se s účelem a cíli spolku,
  • b) plná svéprávnost,
  • c) trestní bezúhonnost,
  • d) řádně vyplněnou a vlastnoručním podpisem stvrzenou písemnou přihlášku (o její konkrétní podobě rozhoduje Členská schůze), kterou zájemce o členství potvrzuje vůli stát se členem spolku a dodržovat jeho stanovy okamžikem přijetí za člena.

  2. Prvními členy se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

  3. Členství a výkon funkcí v jiném spolku nebo jiné právnické osobě není překážkou vzniku členství a vzniku členské funkce v tomto spolku. To neplatí, jsou-li zájmy spolku ve střetu se zájmy jiného spolku nebo právnické osoby, jíž je zájemce o členství nebo funkci členem nebo společníkem..

  4. Členství je stejného druhu a vyplývají z něho rovná práva i povinnosti.

  5. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky Výbor spolku. Výbor může navrhnout vznik členství určité osobě. Výbor vždy navrhne členství ve spolku zákonným zástupcům žáků navštěvujících školu, které je spolek zřizovatelem, a rovněž zaměstnancům všech škol, které spolek zřizuje.

  6. Členství zaniká na základě těchto právních důvodů:

  • a) vystoupením (písemným oznámením o vystoupení doručeném Výboru spolku),
  • b) nezaplacením členského příspěvku, je-li podle rozhodnutí Členské schůze členství vázáno na členský příspěvek,
  • c) ztrátou trestní bezúhonnosti člena,
  • d) smrtí člena, nebo prohlášením za mrtvého,
  • e) zánikem spolku bez právního nástupce anebo s právním nástupcem, který nepřevezme práva a povinnosti zaniklého spolku,

  7. Vyloučením člena Členskou schůzí z těchto právních důvodů:

  • a) závažné porušení stanov nebo ohrožení dobré pověsti spolku
  • b) závažné porušení právní povinnosti při výkonu členství nebo funkce ve spolku, které je nepřijatelné pro další setrvání člena ve spolku,
  • c) ohrožení nebo porušení osobnostního práva jiného člena při výkonu jeho členství, které je nepřijatelné pro další setrvání člena ve spolku,
  • d) pravomocné odsouzení člena pro úmyslný trestný čin,
  • e) dodatečným, zjištěním, že člen v době přijetí za člena nesplňoval předpoklady pro přijetí dle stanov.

  8. O vyloučení člena rozhoduje Členská schůze ke dni svého rozhodnutí. Vyloučení musí být členovi neodkladně písemně sděleno i s uvedením důvodů vyloučení. Na jednání Členské schůze o vyloučení musí být člen, jehož se vyloučení týká, přizván.

  9. Potenciální vypořádání vůči členovi spolku, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

  Čl. 4 / Práva a povinnosti člena spolku

  1. S členstvím ve spolku jsou spojená práva člena:

   • a) účastnit se činnosti spolku a připravovat aktivity spolku dle cílů, užívat a požívat práv a užitků vyplývajících z členství a přispívat podle svých znalostí, schopností a dovedností k dosahování cíle činnosti spolku,
   • b) přednostní právo využívat služby nabízené spolkem a organizacemi, které spolek zřizuje,
   • c) rozhodovat o spolku, účastnit se jeho hospodaření a správy způsobem určeným stanovami,
   • d) volit a být volený (se svým předchozím souhlasem) na posty činovníků spolku,
   • e) obracet se na spolek s návrhy, oznámeními, náměty a stížnostmi (dále jen "podnět"); toto právo obsahuje i právo na odpověď, která spočívá v řádném a přiměřeně včasném vyřízení podnětu a vyrozumění člena o tom,
   • f) obdržet informace o činnosti a hospodaření spolku, včetně práva obdržet rozmnoženinu výroční zprávy (v elektronické podobě) o činnosti a hospodaření, je-li podle stanov vypracovávána,
   • g) být pozván na Členskou schůzi a na jednání orgánů spolku a jiných těles spolku, kterých je členem,
   • h) obdržet rozmnoženinu stanov s vyznačením registrace spolku; toto právo platí obdobně i pro obdržení rozmnoženiny změny stanov.

  2. Člen má povinnosti:

   • a) seznámit se s aktuálními stanovami spolku a s rozhodnutími orgánů spolku, která jsou mu podle stanov sdělena, a dodržovat je,
   • b) pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat k zlepšení jejich práce,
   • c) podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vykonávat funkci činovníka spolku, je-li do ní zvolen,
   • d) dodržovat všechny platné právní normy a předpisy vyplývající z výkonu činností ve spolku,
   • e) obhajovat zájmy spolku a nezpronevěřit se při výkonu členství ani v profesním nebo občanském životě dosahování cílů spolku,
   • f) dbát o majetek spolku, který je mu přenechán do užívání, s péčí řádného hospodáře,
   • g) platit členské příspěvky podle druhu, výše a ve lhůtách, stanovených Členskou schůzí.

  Čl. 5 / Seznam členů

  1. Výbor je povinen vést a před zneužitím chránit seznam členů (dále jen "seznam") a provádět v něm zápisy a výmazy skutečností, které se týkají členství jednotlivých členů. Seznam musí obsahovat jména a adresy členů, informace o jejich členství a funkcích ve spolku. Přesnou podobu seznamu stanoví Výbor.

  2. Účelem vedení seznamu je přehled o okruhu členů a o právních vztazích členů ke spolku.

  3. Seznam musí být zpřístupněn všem členům. Způsob zpřístupňování stanoví Výbor.

  4. Potvrzení o tom, že určité skutečnosti, které se týkají jeho osoby, nejsou v seznamu zapsány. Výpis nebo potvrzení má právo požádat i bývalý člen.

  5. Seznam smí být zveřejněn jen se souhlasem členů, nestanoví-li zákon jinak. Nesouhlasí-li některý člen se svým zveřejněním v seznamu a nestanoví-li zákon jinak, nesmí být v seznamu zveřejněn. Totéž platí, nesouhlasí-li člen se zveřejněním pouze některé skutečnosti ze seznamu, která se týká jeho osoby. Neúplnost zveřejněného seznamu v něm Výbor poznamená.

  Čl. 6 / Orgány spolku

  Orgány spolku jsou:

   • a) Členská schůze
   • b) Výbor
   • c) Dozorčí rada
   • d) Sněmy školy

  1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

  2. Funkce v orgánech spolku jsou čestné a nevylučují se s pracovně právním vztahem ke spolku. Za výkon funkce může být přiznána přiměřená odměna a náhrada nevyhnutelných výdajů souvisejících s činností spolku.

  3. Členové mohou být do funkcí v orgánech spolku zvolení i opakovaně.

  4. Orgány spolku pracují na principu kolektivního rozhodování a individuální odpovědnosti za plnění úkolů. Orgány spolku se snaží rozhodovat konsensuálně, pouze ve výjimečných odůvodněných případech přistupují k hlasování. O projednávaných otázkách orgány spolku rozhodují veřejným hlasováním. O personálních otázkách v působnosti spolku se rozhoduje tajným hlasováním.

  5. Při volbě hlasují členové rovnou o všech kandidátech, přičemž mohou dát všem svůj hlas. O zvolení rozhoduje absolutní počet získaných hlasů.

  6. Pokud se počet členů volených orgánů sníží pod počet určený stanovami, proběhnou na nejbližší členské schůzi doplňkové volby.

  Čl. 7 / Členská schůze

  1. Členská schůze se koná nejméně jednou ročně.

  2. Členskou schůzi svolává Výbor nebo v oprávněných případech Dozorčí rada. O způsobu svolání Členské schůze rozhoduje svolavatel.

  3. Jestli o to požádá alespoň čtvrtina členů spolku, je Výbor spolku povinný svolat Členskou schůzi do jednoho měsíce.

  4. Členskou schůzi může také svolat člen Dozorčí rady, zjistí-li při výkonu své funkce podle stanov závažné vady hospodaření spolku.

  5. Svolavatel přiměřeně stanoví místo a dobu konání členské schůze a pořad jednání, který nebrání volným návrhům členů.

  6. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá Výbor členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději deset dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději pět dní před konáním zasedání členské schůze zasílá Výbor členům spolku podklady pro jednání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze rozhodnout jen se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů spolku.

  7. Členská schůze je usnášení schopná, jestliže je jednání přítomná více než čtvrtina členů spolku, a její rozhodnutí jsou právoplatné, pokud pro ně hlasuje dvoutřetinová většina přítomných členů spolku. Na zasedání členské schůze může člen spolku uplatnit hlasovací právo buď osobně, nebo v zastoupení jinou osobou. Není-li členská schůze usnášení schopná, může přistoupit k rozhodování per rollam, tedy nepřítomní členové dostanou možnost vyjádřit se telefonicky nebo elektronickou poštou.

  8. Členskou schůzi je možné uskutečnit také pomocí technického prostředku umožňujícího přenos jednání, vyjadřování a hlasování v reálném čase, tzv. videokonferencí. Členové připojení k videokonferenci se považují za přítomné na jednání.

  9. Členská schůze spolku rozhoduje o všech základních otázkách spolku a to zejména:
  • a) schvaluje stanovy spolku, jejich změny a doplňky,
  • b) rozhoduje o vyloučení členů ze spolku podle čl. 3, odst. 6, písm. f),
  • c) volí a odvolává činovníky orgánů spolku,
  • d) může rušit rozhodnutí Výboru,
  • e) po projednání na Sněmu školy činí zásadní jednání ve vztahu k jí zřizovaným školám - vydává zřizovací listinu školské právnické osoby a rozhoduje o jejích změnách, volí, jmenuje a odvolává členy Rady školské právnické osoby, kteří nemusí být členy spolku, a jmenuje ředitele/lku školské právnické osoby, volí, jmenuje a odvolává část členů Školské rady,
  • f) rozhoduje o zřízení pobočného spolku i o jmenování jeho vedoucího,
  • g) rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku anebo jeho sloučení s jiným spolkem,
  • h) rozhoduje o spolupráci spolku s jinými právnickými osobami,
  • i) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, kampaních a koalicích,
  • j) schvaluje zprávy o činnosti spolku,
  • k) schvaluje rozpočet a zprávu o hospodaření,
  • l) schvaluje příspěvek členů na činnost spolku (členské příspěvky),
  • m) stanovuje výši funkčních požitků a náhrad výdajů činovníkům spolku,
  • n) rozhoduje o dalších věcech, které si k rozhodnutí vyhradí.

  Čl. 8 / Sněmy školy

  1. Členská schůze zřizuje jako svůj poradní orgán Sněm školy. Každá zřizovaná škola má svůj vlastní Sněm školy, který řeší aktuální záležitosti dané školy.

  2. Sněm školy se může vyjadřovat ke všem záležitostem týkajících se dané školy.

  3. Členská schůze a Výbor spolku se snaží jednat ve shodě se Sněmem školy.

  4. Každá škola má buď předem daná pravidla ustavení a fungování sněmu (složení, jednací řád, způsob rozhodování) známá při zřizování školy členskou schůzí nebo si je může upravovat skrze své zástupce na členské schůzi spolku.

  Čl. 9 / Výbor

  1. Výbor spolku je kolektivním statutárním orgánem spolku.

  2. Výbor má tři členy.

  3. Členové Výboru jsou volení Členskou schůzí z řad členů. Odvoláváni jsou Členskou schůzí.

  4. Funkční období Výboru je tříleté.

  5. Výbor je z výkonu své funkce odpovědný Členské schůzi.

  6. Výbor svolává kterýkoliv z jeho členů, nejméně však jednou za čtvrt roku. Výbor může svolat člen Dozorčí rady, zjistí-li při výkonu své funkce nedostatky v hospodaření spolku. Místo, dobu zasedání a pořad jednání Výboru stanoví svolavatel v dostatečném předstihu, tak aby umožnil účast všem členům. Svolavatel o konání Výboru informuje také Dozorčí radu.

  7. Výbor se usnáší ve sboru o věcech, které přísluší do jeho působnosti podle stanov. Výbor rozhoduje konsensuálně. V případě neschopnosti dosáhnout shody v rozhodování, záležitost rozhodne Členská schůze.

  Do působnosti Výboru patří:

   • a) svolávání Členské schůze a její příprava, pokud je jejím svolavatelem,
   • b) archivace všech dokumentů spolku a veškerých zápisů ze zasedání členské schůze,
   • c) rozhodování o přijetí zájemce o členství za člena spolku,
   • d) vedení seznamu členů,
   • e) řízení hospodaření a správy spolku a řízení sekretariátu spolku,
   • f) komunikace s orgány komunitních škol, Výbor rozhoduje a činí jednání ve vztahu ke zřizovaným školám ve všech oblastech, které jsou v kompetenci zřizovatele školy, pokud nejsou vyhrazené stanovami k rozhodování členskou schůzi,
   • g) informování členů o činnosti spolku a všech rozhodnutích Výboru,
   • h) ochrana a prosazování zájmů členů spolku,
   • i) vykonávání další činnosti stanovené stanovami nebo Členskou schůzí,
   • j) prakticky naplňuje rozhodnutí Členské schůze.

  8. Právní jednání spolku ve všech věcech činí Výbor. Každý člen výboru je oprávněn jednat za spolek samostatně.

  9. Výbor může pověřit své členy, kteří s tím předem vysloví souhlas, výkonem jednotlivých funkcí ve Výboru a určit jejich působnost, dobu výkonu funkcí a z funkcí je odvolat. Pověření členové Výboru jsou z výkonu svých funkcí ve Výboru odpovědní Výboru.

  10. Výbor může na zabezpečení své činnosti zřídit sekretariát.
  11. Členové Výboru odpovídají spolku společně a nerozdílně za porušení právní povinnosti při hospodaření a správě spolku a při jednání jménem spolku.

  Čl. 10 / Dozorčí rada

  1. Dozorčí rada je kontrolní orgán spolku

  2. Je volena a odvolávána Členskou schůzí. Její funkční období je tříleté.

  3. Dozorčí rada má tři členy.

  4. Z výkonu své funkce je odpovědná Členské schůzi.

  5. Člen dozorčí rady nesmí být členem Výboru, má však právo účastnit se všech jednání Výboru s hlasem poradním.

  Dozorčí rada má tyto funkce:

   • a) kontroluje plnění usnesení Členské schůze spolku a činnost Výboru; za tímto účelem má přístup ke všem dokladům spolku,
   • b) ověřuje správnost účetní uzávěrky spolku sestavené Výborem nebo Výborem k tomu pověřenou osobou a podává o tom zprávy Členské schůzi,
   • c) upozorňuje na vady hospodaření spolku a podává mu návrhy na jejich odstranění,
   • d) je oprávněná svolat Členskou schůzi v případě, že v rámci kontrolní činnosti zjistí takové skutečnosti, které jsou důležité pro činnost spolku, a vypořádání s nimi jinak není možné.

  Čl. 11 / Pobočné spolky

  1. Členská schůze může rozhodnout o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku, jako organizační jednotky spolku, sdružujících členy podle územní nebo věcné působnosti, a upravit jejich vztahy v souladu se stanovami.

  2. Pobočné spolky jsou majetkově nezávislé na hlavním spolku a spolek nenese odpovědnost za případné dluhy pobočného spolku.

  Čl. 12 / Zásady hospodaření

  1. Spolek hospodaří se svým vlastním jměním tvořeným majetkem spolku, závazky spolku a s majetkem, ke kterému má právo hospodaření, resp. majetkem mu svěřeným.

  2. Majetek spolku slouží na zabezpečení poslání a rozvoje činnosti spolku.

  3. Spolek hospodaří na základě rozpočtu, který schvaluje Členská schůze spolku.

  Příjmy spolku tvoří:

  • a) zápisné a členské příspěvky členů spolku,
  • b) granty, dotace, nadační příspěvky, dary a příspěvky fyzických a právnických osob, tuzemských i zahraničních,
  • c) dotace, granty a příspěvky z veřejných prostředků,
  • d) úhrady za vynaložené náklady při realizaci programů spolku,
  • e) úroky a jiné výnosy z majetku,
  • f) dědictví,
  • g) výnosy z činností spolku.

4. Spolek může podnikat nebo provozovat jinou výdělečnou činnost jako vedlejší hospodářskou činnost za účelem hospodářské podpory dosahování cílů činnosti spolku podle stanov nebo za účelem hospodárnějšího využití majetku spolku. Výkonem vedlejší hospodářské činnosti spolek nesmí ohrozit dosahování cílů činnosti, k němuž je založen.

5. Zisk dosažený spolkem z jeho činnosti nesmí být rozdělen členům ani jiným osobám a musí být spolkem použit pouze pro činnost spolku nebo na správu spolku.

6. Spolek může pořádat veřejné sbírky.
7. O uplatňování zásad hospodaření a zásad hospodářského vedení a správy spolku rozhoduje Výbor. Výbor je odpovědný za hospodaření a vedení účetnictví.
8. Spolek vypracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření. Členská schůze stanoví způsob jejího uveřejnění.

Čl. 13 / Zánik spolku

 1. Spolek zaniká z právních důvodů stanovených zákonem.

 2. O způsobu dobrovolného rozpuštění spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem rozhoduje Členská schůze nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů. Obdobně rozhoduje Členská schůze i ohledně způsobu vypořádání jmění spolku v případě jeho zániku bez právního nástupce.

 3. Majetkové vypořádání spolku při jeho zániku se řídí rozhodnutím Členské schůze. Likvidátora pro případ zániku spolku bez právního nástupce jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje Výbor. Likvidátorem může být jen fyzická osoba, která je členem spolku.

 4. Likvidační zůstatek nesmí být rozdělen členům. Likvidační zůstatek bude primárně věnovaný právnické osobě, která není založená za účelem zisku a jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Čl. 14 / Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy spolku nabývají platnosti jejich schválením na ustavující schůzi zakládajícími členy spolku.

 2. O změně stanov rozhoduje Členská schůze na zasedání vždy nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů.

 3. O výkladu stanov se usnáší Členská schůze. Takový výklad je pro členy závazný. Členská schůze vychází při výkladu stanov z jejich jazykového vyjádření, z vůle toho, kdo stanovy přijal, zejména z demokratického principu zájmové členské samosprávy, na němž je spolek vybudován.

 4. Věci neupravené těmito stanovami se řídí všeobecně závaznými právními předpisy a interními předpisy spolku, které vydává Výbor spolku.

 5. Spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku.

Datum a místo schválení stanov: V Tišnově dne 15. září 2014.

Datum a místo schválení změn: V Tišnově dne 25. listopadu 2020.

Zapsala: Jana Růžičková

Ověřila: Kateřina Rezková