Naše projekty


V roce 2022 jsme zrealizovali projekt

Obnova rodinné komunity 

spolufinancovaný Jihomoravským krajem

Cílem projektu bylo umožnit rodinám s dětmi (primárně vzdělávaných v mateřských a základních školách, které jako spolek zřizujeme) smysluplné aktivní zapojení se do komunitního života a do činností spolku. Projekt si kladl za cíl seznámit rodiny mezi sebou navzájem, organizačně zajistit pravidelná setkávání rodin s dětmi v rámci komunitních dnů a uspořádat akce, které podpoří kvalitu komunikace a rozvoj komunitních vztahů.

Díky projektu jsme mohli uskutečnit 15 komunitních úterků, v rámci kterých jsme se mohli setkávat a díky průvodkyním Evě Kratochvílové a Elišce Vrbové společně muzicírovat a tvořit.

Dále jsme připravili větší komunitní akce: Hnízdní ples (12. 2.), Hnízdo pro Ukrajinu (3. 3.), Hnízdní hody (21. 9.), Díky za svobodu (17.11.) a Vánoční tvoření adventních věnců (22. 11.).

Pro naši komunitu rodičů jsme zorganizovali seminář Budování komunity podle Scotta Pecka zaměřený na podporu otevřených vztahů, rozvoj komunikace a vytváření společenství. V rámci našich pravidelných spolkových sněmů jsme zorganizovali přednášky na rodiči vybraná témata.

Moc děkujeme Jihomoravskému kraji za podporu a těšíme se na další komunitní akce.

Spolufinancováno Jihomoravským krajem 


Projekt ESC:

Dobrovolníci v inovativním vzdělávání na Tišnovsku

Náš spolek je držitel Quality label Evropského sboru solidarity a každoročně hostí několik zahraničních dobrovolníků ve všech svých školách na Tišnovsku (ZŠ ZaHRAda, ZŠ CoLibri, MLMŠ Ledňáček, v samotném spolku). V rámci projektu aktuálně hostujeme 6 dobrovolnic (1 ze Španělska, 1 z Řecka, 1 z Gruzie, 1 z Ukrjiny a 2 z Turecka) a očekáváme ještě příjezd další dobrovolnice ze Španělska. Dobrovolnice se bohatě zapojují do výuky, do volnočasových aktivit, do přípravy školního prostředí, do komunitního života spolku i města, ale i do seberozvojových aktivit (různé semináře, workshopy, výuka češtiny, poznávání Tišnovska, ČR, Evropy). Zahraniční dobrovolníci k nám i do jiných organizací po celé Evropě jezdí a vzdělávají se díky podpoře EU skrz Evropský sbor solidarity (dříve EVS).
Těšíme se na nové dobrovolníky z Evropy i přidružených zemí !!!

Na podzim 2020 jsme obdrželi akreditaci pro přijímání zahraničních dobrovolníků Quality Label.V roce 2021 jsme zrealizovali projekt

Multifunkční klenby
spolufinancovaný Evropskou unií.

Hlavním cílem operace je Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

Náš projekt č. 21/004/19210/564/185/002385 byl realizován v rámci podpory projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Brána Vysočiny.

Cílem projektu bylo upravit místnost zvanou Klenby (suterén domu na Bezručově, č.21) tak, aby fungovala jako kombinace herny a velké zasedací místnosti pro spolkovou činnost. Vedlejší prostory budou uzpůsobeny jako ateliér a zázemí včetně znovu zavedení tekoucí vody. Úpravy zahrnou především instalaci nových světel, instalaci pracovní desky se zabudovaným dvojdřezem a napojení na stávající vodovodní a kanalizační přípojky, pořízení nového koberce a odvlhčovačů vzduchu. Na správě a údržbě prostoru se podílí členové spolku.

Výsledkem projektu je funkční, kultivovaný a estetický prostor sloužící pro mnoho různých účelů. V prostoru je dostatek příjemného světla, je průběžně odvlhčován. Tanec, hry a setkávání spolku mohou probíhat v prostotu s příjemným základem - čistou a esteticky upravenou podlahou. Účastníkům kroužků i spolkových setkání je možné podávat základní občerstvení. Další návrhy k úpravám prostoru, které členové spolku vznesly a které výrazněji bodovaly v anketě budou řešeny dále z jiných prostředků a svépomocí.