Naše projektyProjekt ESC:

Dobrovolníci v inovativním vzdělávání na Tišnovsku

Náš spolek je držitel Quality label Evropského sboru solidarity a každoročně hostí několik zahraničních dobrovolníků ve všech svých školách na Tišnovsku (ZŠ ZaHRAda a Jasan, ZŠ CoLibri, MLMŠ Ledňáček, v samotném spolku). V rámci projektu aktuálně hostujeme 11 dobrovolniku (1 ze Španělska, 1 z Řecka, 2 z Gruzie, 2 z Azerbajdzanu a 5 z Turecka) a očekáváme ještě příjezd dalších dobrovolniku. Dobrovolnici se bohatě zapojují do výuky, do volnočasových aktivit, do přípravy školního prostředí, do komunitního života spolku i města, ale i do seberozvojových aktivit (různé semináře, workshopy, výuka češtiny, anglictiny, poznávání Tišnovska, ČR, Evropy). Zahraniční dobrovolníci k nám i do jiných organizací po celé Evropě jezdí a vzdělávají se díky podpoře EU skrz Evropský sbor solidarity (dříve EVS).
Těšíme se na nové dobrovolníky z Evropy i přidružených zemí !!!

Na podzim 2020 jsme obdrželi akreditaci pro přijímání zahraničních dobrovolníků Quality Label.Erasmus+ Youth Exchanges


V roce 2022 jsme zrealizovali projekt

Obnova rodinné komunity 

spolufinancovaný Jihomoravským krajem

Cílem projektu bylo umožnit rodinám s dětmi (primárně vzdělávaných v mateřských a základních školách, které jako spolek zřizujeme) smysluplné aktivní zapojení se do komunitního života a do činností spolku. Projekt si kladl za cíl seznámit rodiny mezi sebou navzájem, organizačně zajistit pravidelná setkávání rodin s dětmi v rámci komunitních dnů a uspořádat akce, které podpoří kvalitu komunikace a rozvoj komunitních vztahů.

Díky projektu jsme mohli uskutečnit 15 komunitních úterků, v rámci kterých jsme se mohli setkávat a díky průvodkyním Evě Kratochvílové a Elišce Vrbové společně muzicírovat a tvořit.

Dále jsme připravili větší komunitní akce: Hnízdní ples (12. 2.), Hnízdo pro Ukrajinu (3. 3.), Hnízdní hody (21. 9.), Díky za svobodu (17.11.) a Vánoční tvoření adventních věnců (22. 11.).

Pro naši komunitu rodičů jsme zorganizovali seminář Budování komunity podle Scotta Pecka zaměřený na podporu otevřených vztahů, rozvoj komunikace a vytváření společenství. V rámci našich pravidelných spolkových sněmů jsme zorganizovali přednášky na rodiči vybraná témata.

Moc děkujeme Jihomoravskému kraji za podporu a těšíme se na další komunitní akce.

Spolufinancováno Jihomoravským krajem 

V roce 2021 jsme zrealizovali projekt

Multifunkční klenby
spolufinancovaný Evropskou unií.

Hlavním cílem operace je Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

Náš projekt č. 21/004/19210/564/185/002385 byl realizován v rámci podpory projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Brána Vysočiny.

Cílem projektu bylo upravit místnost zvanou Klenby (suterén domu na Bezručově, č.21) tak, aby fungovala jako kombinace herny a velké zasedací místnosti pro spolkovou činnost. Vedlejší prostory budou uzpůsobeny jako ateliér a zázemí včetně znovu zavedení tekoucí vody. Úpravy zahrnou především instalaci nových světel, instalaci pracovní desky se zabudovaným dvojdřezem a napojení na stávající vodovodní a kanalizační přípojky, pořízení nového koberce a odvlhčovačů vzduchu. Na správě a údržbě prostoru se podílí členové spolku.

Výsledkem projektu je funkční, kultivovaný a estetický prostor sloužící pro mnoho různých účelů. V prostoru je dostatek příjemného světla, je průběžně odvlhčován. Tanec, hry a setkávání spolku mohou probíhat v prostotu s příjemným základem - čistou a esteticky upravenou podlahou. Účastníkům kroužků i spolkových setkání je možné podávat základní občerstvení. Další návrhy k úpravám prostoru, které členové spolku vznesly a které výrazněji bodovaly v anketě budou řešeny dále z jiných prostředků a svépomocí.