Pravidla ochrany soukromí

Členská schůze spolku Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání dne 12. 10. 2019 schválila v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU), 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) následující zásady ochrany osobních údajů: 


1. Správce osobních údajů:

Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání,
IČ: 03421201
Sídlem Hornická 900, 666 03 Tišnov
Zastoupený členkou Výboru Mgr. Miroslavou Vyplašilovou Jakožto správci osobních údajů určujeme, jaké údaje zpracováváme, jakým způsobem, za jakým účelem, na základě jakého právního titulu a po jak dlouhou dobu. Také vybíráme další zpracovatele, kteří nám se zpracováním osobních údajů budou pomáhat.
Prohlašujeme, že osobní údaje zpracováváme pouze tehdy a v takovém rozsahu, pokud je to nezbytné pro námi stanovené účely. Dbáme na to, aby byly osobní údaje vhodně chráněny a nebyly používány za jiným účelem. Zpracování provádíme pouze po nezbytně potřebnou dobu. 


2. Kategorie subjektů údajů, zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ a doba zpracování: 

a) Členové spolku

 • identifikační údaje, kontaktní údaje; právním titulem je vedení seznamu členů a kontaktování členů při scházení orgánů spolku
 • další údaje poskytnuté dobrovolně v rámci spolkových databází kontaktů; účelem je poskytnutí vzájemných kontaktů a bližších informacích o členech pro větší komunitní sbližování členů; za tímto účelem uchováváme data po dobu uděleného souhlasu nebo do jeho odvolání
 • v případě souhlasu zpracováváme fotografie, případně video záznamy, a to za účelem propagace spolku na webové stránce spolku nebo spolkem zřizovaných škol, na sociální síti (FB spolku nebo spolkem zřizovaných škol) a na tištěných propagačních materiálech. Za těmito účely data uchováváme po dobu souhlasu nebo do jeho odvolání.

b) Uchazeči o zaměstnání:

 • identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje poskytnuté uchazečem, např. v životopisu. Účelem je výběr vhodného uchazeče o zaměstnání. Právním titulem je jednání vedoucí k uzavření pracovní smlouvy, za tímto účelem data uchováváme až 6 měsíců po skončení výběrového řízení, případně déle na základě uděleného souhlasu uchazeče.

c) Dobrovolníci: 

 • identifikační a kontaktní údaje; právním titulem je plnění smlouvy. Za tímto účelem osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu. 
 • v případě souhlasu zpracováváme fotografie, případně video záznamy, a to za účelem propagace spolku na webové stránce spolku nebo spolkem zřizovaných škol, na sociální síti (FB spolku nebo spolkem zřizovaných škol) a na tištěných propagačních materiálech. Za těmito účely data uchováváme po dobu souhlasu nebo do jeho odvolání.

d) Zaměstnanci: 

 • identifikační a kontaktní údaje, účetní údaje. Zpracovávání údajů probíhá na základě právních titulů plnění smlouvy a plnění právní povinnosti dle zákoníku práce a zákona o účetnictví. Za těmito účely data uchováváme po dobu trvání smlouvy a následujících 10 let po roce, kterého se týkají (dle zákona o účetnictví).
 • v případě souhlasu zpracováváme fotografie, případně video záznamy, a to za účelem propagace spolku na webové stránce spolku nebo spolkem zřizovaných škol, na sociální síti (FB spolku nebo spolkem zřizovaných škol) a na tištěných propagačních materiálech. Za těmito účely data uchováváme po dobu souhlasu nebo do jeho odvolání.

3. Příjemci osobních údajů:

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

a) Zpracovatelům, kteří zpracovávají dané osobní údaje dle našich pokynů a s nimiž jsou vztahy ošetřeny pomocí zpracovatelských smluv dle náležitostí článku 28 GDPR: - účetní firma (RNDr. Irena Pálková)

 • úložna fotografií (Google)
 • Facebook (Hnízdo, Základní škola ZaHRAda, Základní škola CoLibri)
 • web hosting (https://www.pluck-cms.org)
 • cloudové úložiště souborů (Google Drive)


b) Orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis

Žádné z osobních údajů nepředáváme do třetích zemí mimo Evropskou unii.


4. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

 • Právo na přístup k osobním údajům týkající se Vaší osoby (dle článku 15 GDPR)

 • Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (dle článku 7 GDPR)

 • Právo na opravu osobních údajů (dle článku 16 GDPR)

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů (dle článku 18 GDPR)

 • Právo na výmaz údajů (dle článku 17 GDPR)

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (dle článku 21 GDPR)

 • Právo na přenositelnost údajů jinému správci (dle článku 20 GDPR)

 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (dle článku 22 GDPR)

 • Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů (dle článku 34 GDPR)

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu (dle článku 77 GDPR). Dozorovým úřadem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů


5. Zabezpečení osobních údajů:

Osobní údaje zpracované v elektronické podobě chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií (využíváme hesla, antiviry), tištěné dokumenty jsou uloženy v uzamykatelných prostorách v sídle Základní školy ZaHRAda.  


Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) o zásadách ochrany osobních údajů spolku Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání. 

V ................................................................. dne ............................................................

Jméno a příjmení...........................: ......................................................................

Podpis: ..........................................................................................................................


UDĚLENÍ SOUHLASU / NESOUHLASU SE ZPRACOVÁVÁNÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ (zakroužkováním vyberte možnost dle vlastní volby):

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM s pořizováním a zveřejňováním fotografií, případně videozáznamů za účelem propagace spolku na webové a facebookové stránce spolku nebo spolkem zřizovaných škol, a na tištěných propagačních materiálech. Fotografie/videa budeme zpracovávat pouze po dobu trvání souhlasu. Souhlas můžete kdykoli odvolat.

V ................................................................. dne ............................................................

Jméno a příjmení...........................: ......................................................................

Podpis: ..........................................................................................................................


UDĚLENÍ SOUHLASU/NESOUHLASU SE ZPRACOVÁVÁNÍM ÚDAJŮ V SPOLKOVÉ DATABÁZI KONTAKTŮ (zakroužkováním vyberte možnost dle vlastní volby):

SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM se zpracováváním údajů v spolkové databázi kontaktů za účelem většího propojení a poznání členů spolku a rodin zapojených do komunity. Údaje budeme zpracovávat pouze po dobu trvání souhlasu. Souhlas můžete kdykoli odvolat.

V ................................................................. dne ............................................................

Jméno a příjmení...........................: ......................................................................

Podpis: ..........................................................................................................................